QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với phần mềm ThaiHoaClinic (gọi chung là “Phần mềm”). Vui lòng đọc kỹ các Quy Định Sử Dụng dưới đây trước khi tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của Phần mềm, để bạn biết được các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình liên quan đến các vấn đề về việc đăng ký khám bệnh, thanh toán, nhận phiếu khám bệnh, tạo hồ sơ bệnh nhân, quản lý và sử dụng thông tin trong hồ sơ bệnh nhân, quản lý phiếu khám bệnh, hoàn tiền, hủy phiếu khám bệnh, sửa thông tin phiếu khám bệnh, cách giải quyết các sự cố…. trong quá trình sử dụng Phần mềm.
Các định nghĩa:
• Chúng tôi: theo ngữ cảnh có thể là/ hoặc Công ty TNHH dịch vụ phòng khám đa khoa Thai Hoa NT, và/hoặc các bên thứ ba khác có liên kết trên Phần mềm.
• Dịch vụ: là một hoặc một phần hoặc tất cả các tính năng và tiện ích được triển khai trên Phần mềm.
• Bạn: theo ngữ cảnh có thể là người dùng, hoặc bệnh nhân, hoặc người được bệnh nhân đã ủy quyền bằng văn bản, lời nói hoặc một hình thức khác, để truy cập Phần mềm hoặc đăng ký sử dụng các Dịch Vụ trên Phần mềm giúp cho bệnh nhân.

ĐĂNG NHẬP
• Bạn phải đăng nhập mới có thể sử dụng đầy đủ các Dịch vụ của Phần mềm.
• Phần mềm định danh tài khoản của bạn bằng số điện thoại di động bạn đang sử dụng, vì vậy trong trường hợp bạn không còn hoặc mất quyền kiểm soát hay sở hữu đối với số điện thoại di động của mình, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua tổng đài hoặc email admin@benhvienthaihoa.vn, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

THÔNG TIN BỆNH NHÂN
• Bạn phải cung cấp thông tin bệnh nhân khi đăng ký tài khoản.
• Các thông tin về giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, passport, thẻ căn cước….: bạn phải nhập để chúng tôi xác định đúng bệnh nhân trước khi vào phòng khám.
• Địa chỉ email và số điện thoại di động: Bạn nên nhập đầy đủ và chính xác để Phần mềm gửi thông báo, hoặc thông tin phiếu khám bệnh cho bạn qua hình thức email và tin nhắn sms.

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ
• Thời gian đăng ký trước ngày khám đến 7 ngày.
• Nếu muốn chọn khám vào ngày hôm sau, Bạn phải thực hiện việc đăng ký trước 16h của ngày hôm nay, sau 16h Bạn không thể đăng ký khám vào ngày hôm sau được nữa.

TIỀN VÀ PHÍ ĐĂNG KÝ KHÁM
Khi đăng ký khám trên Phần mềm, bạn sẽ trả các khoản tiền và phí ( nếu có )bao gồm:
• Tiền khám bệnh: là tiền bạn trả cho việc sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của phòng khám/bệnh viện. Giá khám bệnh sẽ thay đổi tùy theo chuyên khoa và do phòng khám/bệnh viện quy định.
• Phí tiện ích: là tiền hỗ trợ cho việc sử dụng dịch vụ đăng ký khám bệnh trực tuyến (đã bao gồm phí các tin nhắn, email…). Bạn vui lòng kiểm tra Tổng tiền thanh toán trước khi thực hiện việc thanh toán ( nếu có )
Khi bạn thực hiện việc thanh toán, đồng nghĩa với với việc bạn hoàn toàn đồng ý, tự nguyện và không có bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu kiện nào về bất kỳ một khoản tiền hoặc phí nào trong quá trình sử dụng phần mềm về sau.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
• Bạn có thể thanh toán các khoản tiền và phí (nếu có) trong quá trình sử dụng phần mềm bằng hình thức thanh toán trực tuyến thông qua:
o Thẻ ATM nội địa đã kích hoạt tính năng thanh toán trực tuyến
o Thẻ thanh toán quốc tế Visa/MasterCard…
o Các ví điện tử đã tích hợp trên phần mềm
• Nếu không có các loại thẻ trên/ hoặc bạn gặp vấn đề trong quá trình thanh toán vui lòng liên hệ tổng đài để được hỗ trợ.

QUY ĐỊNH KHÁC
• Chúng tôi có quyền chỉnh sửa các Quy Định Sử Dụng Phần Mềm này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng. Bạn cần phải định kỳ truy cập và đọc qua Quy Định Sử Dụng này để kịp thời cập nhật và nắm được các quy định của chúng tôi.
• Quy Định Sử Dụng Phần Mềm này là một phần không tách rời với Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Xin vui lòng đọc thêm các Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách Bảo Mật để hiểu rõ các quy định, điều khoản, chính sách và hướng dẫn của chúng tôi trước khi bạn truy cập Phần mềm và/hoặc đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch Vụ trên Phần mềm của chúng tôi.
Tôi đã đọc quy định sử dụng phần mềm này và đồng ý với tất cả các quy định có trong nội dung bên trên và bất kỳ bản chỉnh sửa nào của nội dung bên trên sau này. bằng việc tiếp tục truy cập và sử dụng phần mềm, tôi hiểu rằng tôi đang tạo ra một chữ ký điện tử mà nó có giá trị và hiệu lực tương tự như chữ ký tôi ký bằng tay.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Qua email: admin@benhvienthaihoa.vn

Theo số điện thoại: (+84) 259.382.4509

USAGE RULES

Welcome to ThaiHoaClinic software (collectively, “Software”). Please read the Terms of Use below carefully before continuing to access or use the Software’s services, so that you are aware of your legal rights and obligations in relation to registration issues. Sign up for medical examination, make payments, receive medical examination slips, create patient records, manage and use information in patient records, manage medical records, refund, cancel medical records, edit medical records diseases, how to solve problems …. in the process of using the Software.
Definitions:
• We: by context may be/or Thai Hoa NT Polyclinic Services Co., Ltd., and/or other third parties linked on the Software.
• Service: is one or part or all of the features and facilities implemented on the Software.
• You: may contextually be the user, or patient, or person authorized by the patient in writing, orally or otherwise, to access the Software or register to use the Services on Software helps patients.

LOG IN
• You must be logged in to fully utilize the Software’s Services.
• The software identifies your account by the mobile phone number you are using, so in the event that you no longer or lose control or ownership of your mobile phone number, please contact Contact us via call center or email admin@benhvienthaihoa.vn, we will support you.

PATIENT INFORMATION
• You must provide patient information when registering for an account.
• Information about identification documents such as identity card, passport, ID card….: you must enter it so that we can identify the right patient before entering the clinic.
• Email address and mobile phone number: You should enter it completely and accurately for the Software to send you notices, or medical examination sheet information via email and sms.

REGISTRATION TIME
• Registration time is up to 7 days before the examination date.
• If you want to choose the next day’s examination, you must register before 16:00 today, after 4 pm You cannot register for the next day’s examination.

MONEY AND FEES FOR EXAMINATION REGISTRATION
When registering on the Software, you will pay fees and charges (if any) including:
• Medical examination fee: is the money you pay for using the medical examination and treatment services of the clinic/hospital. The cost of medical examination will vary depending on the specialty and determined by the clinic/hospital.
• Utility fee: is the money to support the use of online medical examination registration service (including the fee for messages, emails…). Please check the Total Payment before making the payment (if any)
When you make the payment, it means that you completely agree, voluntarily and without any complaints or claims. any claim for any money or fee in subsequent use of the software.

PAYMENT METHODS
• You can pay money and fees (if any) during the use of the software by online payment via:
o Domestic ATM card with online payment enabled
o Payment card international Visa/MasterCard…
o E-wallets integrated in the software
• If you do not have the above cards/ or you have problems in the payment process, please contact the call center for support.

OTHER PROVISIONS
• We reserve the right to amend these Software Use Rules at any time without notice to the user. You are required to periodically visit and read through these Terms of Use in order to stay up-to-date with our policies.
• This Software Use Policy is an integral part of our Terms of Service and Privacy Policy. Please read further the Terms of Service and Privacy Policy to fully understand our terms, conditions, policies and guidelines before you access the Software and/or register and/or use Services on our Software.
I have read the terms of use of this software and agree to all terms contained in the foregoing and any subsequent revisions to the foregoing. By continuing to access and use the software, I understand that I am creating a digital signature that has the same value and effect as the signature I signed by hand.

Contact Information:

Email: admin@benhvienthaihoa.vn

Phone: (+84) 259.382.4509Visit us on social networks:


0259.3824509


Gọi cho chúng tôi ngay nếu bạn cần tư vấn sức khỏe.
Lưu ý: Xin hãy đến cơ quan y tế gần nhất nếu đó là tình huống nguy cấp.


    Đặt lịch khám
    Copyright by Bệnh Viện Thái Hòa @2005-2024.